Menüü
Teavitused
 • Kuidas osaleda?

Kuidas osaleda?

Rahvakogus on erinevates rollides osalejaid - rahvakogu liikmed, huvipooled, eksperdid, vaatlejad, päevajuht ja rühmaarutelude juhid, korraldusmeeskond. Rahvakogu sündmused on mõeldud ainult ülaltoodud osalejatele. 

Kui satud valimisse ja saad augustis kutse, võid saada rahvakogu liikmeks. Muul juhul saad vaadata ekspertide ja huvirühmade ettekandeid ning rahvakogus osalejate arutelude tulemusi rahvakogu veebilehel.

Tallinna rahvakogu liikmed

Rahvakogu liikmed on need tallinlased, kes saavad kutse ja kinnituse rahvakogus osaleda. Rahvakogus saab osaleda 60 tallinlast, kes valitakse esindusliku valimi alusel. See tähendab, et rahvakogu 60 osaleja seas on võimalikult täpselt samas osakaalus mehi ja naisi, erinevaid vanusgruppe (alates 16aastastest), kõigi linnaosade elanikke, erineva emakeele, haridustaseme ja sotsiaal-majandusliku toimetulekuga inimesi. Sel viisil moodustub omamoodi mini-Tallinn ehk mitmekesine grupp inimesi, kes esindavad Tallinna elanikkonda paremini, kui seda tavapärastes kaasamisprotsessides juhtub. Loe rahvakogu liikmete valimisprotsessist ja andmekaitse tingimustest siit.

Selleks, et 60 tallinlast esindusliku valimina välja valida, saavad 30 000 tallinlast esialgse kutse rahvakogusse. Kutsed tulevad augustis postkasti või e-posti teel. Kutse saanul tuleb enda osalemissoov registreerida kutses märgitud aadressil või telefoni teel. Seejärel aitab algoritm registreerunud inimeste seast välja valida 60 tallinlast, kes esindavad linnaelanike profiili kõige täpsemalt.

Selleks, et 60 tallinlast esindusliku valimina välja valida, saavad 30 000 tallinlast esialgse kutse rahvakogusse. Kutsed tulevad augustis postkasti või e-posti teel. Kutse saanul, tuleb enda osalemissoov registreerida kutses märgitud aadressil või telefoni teel. Seejärel aitab algoritm registreerunud inimeste seast välja valida 60 tallinlast, kes esindavad linnaelanike profiili kõige täpsemalt.

Oluline on tagada rahvakogu liikmete erapooletus teema suhtes. Seetõttu ei saa rahvakogu liikmed olla järgmised isikud, kes on tööalaselt seotud rahvakogu teemaga ja kelle tööd rahvakogu ettepanekud otseselt mõjutavad:

 • Tallinna linnavalitsuse töötajad: juhtivatel ametikohtadel töötavad isikud ja rahvakogu teemaga seotud valdkondades töötavad ametnikud ja teenistujad;
 • Tallinna linnavolikogu poliitikud, linnaosade vanemad ja nende nõunikud;
 • teema suhtes ärihuvisid omavad isikud: kes on omanikud või juhatuse liikmed ettevõtetes, millel on Tallinna rahvakogu tulemuste osas ärihuvid; lobistid, kes lobitöö raames töötavad rahvakogu toimumise ajal rahvakogu teemaga seotud ärihuvide, klientide või projektide heaks;
 • aktiivsed huvigrupid: aktiivsete huvigruppide liikmed ja esindajad, sh rahvakogus huvipoolena osaleva organisatsiooni töötajad; 
 • korraldusmeeskonna liikmed: töörühm, kutsutud eksperdid, tunnistajad, vaatlejad ja arutelujuhid.

Rahvakogu liikmeks saamise registreerimisel peab isik ankeedis kinnitama, et ta ei kuulu välistatavate nimekirja. Lisaks kontrollib korraldusmeeskond rahvakogusse registreerunute nimekirja ja vajadusel kustutab välistatud isikud  enne lõpliku juhuvalimi tegemist. 

Igal rahvakogu liikmel on õigus:

 • osaleda rahvakogu ühiste väärtuste ja koostööpõhimõtete loomisel;
 • osaleda rahvakogu koosolekutel ja tööpäevadel;
 • esitada määratud aja jooksul ekspertidele ja huvirühmadele küsimusi. Kusjuures  rahvakogu liikmed võivad rahvakogu protsessi toimumise ajal ekspertide ja huvirühmadega ühendust võtta ainult rahvakogu koosolekutel või läbi korraldusmeeskonna;
 • nõuda kohtumiste vahelisel ajal ekspertidelt ja huvirühmadelt korraldusmeeskonna vahendusel täiendavaid seisukohti. 
 • anda korraldusmeeskonnale soovitusi protsessi ladusamaks korralduseks;
 • osaleda aruteludes rahvakogu ettepanekute üle. Igal rahvakogu liikmel on õigus oma vaateid ja arvamusi vabalt väljendada, seni kuni austatakse teiste vaateid ja arvamusi ning käitutakse lugupidavalt;
 • paluda korraldusmeeskonnal teha arutelude käigus esitatud väidete kohta faktikontrolli. Faktikontrolli tulemused esitatakse kõikidele rahvakogu liikmetele suuliselt või kirjalikult;
 • osaleda ettepanekute lõpphääletusel eeldusel, et  on osaletud vähemalt pooltel rahvakogu kohtumistel;
 • teha ettepanekuid täiendavate kõnelejate, ekspertide, huvipoolte ja tunnistajate kutsumiseks; 
 • teha korraldusmeeskonnale ettepanekuid täiendavate kohtumiste ja koosolekute korraldamiseks;
 • hoida oma identiteeti rahvakogu toimumise ajal privaatsena. Korraldusmeeskond võib rahvakogu liikme nime avaldada ainult liikme kirjalikul nõusolekul ja alles pärast rahvakogu lõppemist.

Korraldusmeeskonnas on rahvakogu liikmete kontaktisik, kes vahendab kogu rahvakogu protsessi jooksul infot liikmetele, vastab küsimustele ja aitab lahendada tehnilisi takistusi rahvakogus osalemiseks. Kontaktisik suhtleb eesti, vene ja inglise keeles.

Kutsutud eksperdid

Rahvakogu algab teema tundmaõppimisega, et tunda end teemas kindlamalt ja osata koos grupiga ettepanekuid koostada. Teema selgeks tegemise eest vastutavad eksperdid.  

Ekspert on oma elukutse, hariduse, oskuste või kogemuste kaudu rahvakogu teemal eriteadmisi omav isik, kelle ülesanne on neid teadmisi rahvakogus osalejatele arusaadavalt edastada.

Ekspertide nimekirja koostab ja kutsed ekspertidele saadab korraldusmeeskond. Ekspertide nimekirja koostamise aluseks on korraldusmeeskonna poolt katus- ja alateemade analüüs rahvakogu eesmärkidest lähtuvalt. Korraldusmeeskond saadab ekspertidele esialgsed teemapakkumised, mis kinnitatakse ekspertidega koostöös - oluline on valdkonna ekspertide teadmistele tugineda selles, millist informatsiooni rahvakogu liikmed vajavad oluliste mõistete, seoste ja mõjude mõistmiseks.

Eksperdi ülesanded on:

 • koostöö teiste ekspertidega lõplike alateemade ja rõhuasetuste väljatöötamisel;
 • ettekande tegemine rahvakogu liikmetele 7. oktoobril;
 • kirjalike taustamaterjalide koostamine ja ettekande põhisõnumite koondamine rahvakogu liikmetele;
 • konstruktiivse ja ettepanekute kvaliteeti parandava tagasiside andmine rahvakogu liikmete koostatud ettepanekutele;
 • rahvakogu liikmete seas tekkivatele täpsustavatele küsimustele vastamine.

Ekspert peab oma ettekande sisu objektiivselt ja tõenduspõhiselt esitlema, esitlemisel selgekeelsust ja kaasahaaravust jälgima. Eksperdid ei käsitle konkreetseid lahendusmeetmeid. Korraldusmeeskonnast nõustab ettekannete ettevalmistust Demokraatiakeskuse projektijuht, et tagada esitluste võrdne kvaliteet. 

Ekspertide esitatud materjalid ja ettekanded avaldame rahvakogu veebilehel.

Ekspertide ettekanded on eesti keeles, kohapeal vajadusel sünkroontõlge vene ja inglise keelde.

Vaata siit, kes teevad 7. oktoobril ettekandeid.

Kutsutud huvipooled

Huvipoolteks on nii linnaroheluse loomisega (planeerimine, teostus/ehitus, hooldus) kui ka linnaruumi kasutamisega seotud osapooled. Viimased võivad olla oma huvide kaitseks organiseerunud või organiseerumata huvirühmad.

Huvirühm on organisatsioon, institutsioon või mitteametlik rühmitus, kelle töövaldkond või eriteadmised on seotud rahvakogu teemaga või keda rahvakogus tõstatatud küsimused otseselt mõjutavad. Huvirühmade kaasamise eesmärk on anda lisaks ekspertidelt saadud teadmistele tunnetus, mida üks või teine osapool linnaruumis ja haljasaladega seoses oluliseks peab, milliseid arenguid ja miks soovib näha. Huvirühmade kuulamine 8. oktoobril toob rahvakogu ette praktilist, elulähedast infot ja annab nii võimaluse lahendusi paremini kaalutleda.

Osapooli, keda teema otseselt puudutab, ent kes ei ole organiseerunud, võib korraldusmeeskond kutsuda rahvakogusse tunnistajana. Tunnistaja on isik, kes võib aidata rahvakogu liikmetel teemat paremini mõista, jagades oma isiklikku kogemust või läbielamist seoses teemaga või aidata mõista erinevaid rolle seoses teemaga. 

Huvipoolte valiku teeb korraldusmeeskond. Esmalt koostatakse taustaanalüüsist tulenev  nimekiri, millele kogutakse täiendusi rahvakogu teemaga seotud ekspertidelt, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametilt, linnaosavalitsustelt. Seejärel kaasame huvipooli endid:  saadame neile välja palve täiendada ja kommenteerida nimekirja, tuua esile just need osapooled, kelle seisukohti tuleb kindlasti ära kuulata. Kui huvirühmi on palju ja kõik ettekanded ei mahu ajakavasse, annab korraldusmeeskond osaliselt valiku tegemise rahvakogu liikmetele. Lõpliku, huvirühmi tasakaalukalt kirjeldava nimekirja kinnitab korraldusmeeskond ja avaldab veebilehel 8. oktoobri kohtumise päevakavas.

Korraldusmeeskond kutsub nimekirja alusel huvirühmade esindajad rahvakogu liikmetele oma seisukohti esitlema, põhjendama ja lahendus-ettepanekuid tegema. Huvirühmade ja tunnistajate ettekanded peavad olema otseselt seotud rahvakogu teemaga, selgekeelsed ja kaasahaaravad. Igal huvirühma esindajal on sõnavõtuks võrdselt aega kuni 10 minutit. Korraldusmeeskonnast huvirühmade kontaktisik nõustab ettekannete ettevalmistust, et tagada  võrdne kvaliteet.

Kõik ettekanded ja rahvakogule esitatud materjalid avaldame rahvakogu veebilehel. Rahvakogu liikmed saavad huvirühmade esitatud seisukohad ja lahendusettepanekud sisendiks ettepanekute koostamisel.

Vaata siit, kes teevad 8. oktoobril ettekandeid.

Kui soovid ennast või oma organisatsiooni välja pakkuda olulise huvipoolena, et rahvakogule seisukohti esitada, kirjuta huvirühmade kontaktisikule (liisa@democracy.ee).

Vaatlejad

Kliima- ja keskkonnateemalised rahvakogud toimuvad viimastel aastatel aina sagedamini ja mõjusamalt, mistõttu pakub see meetod aina laiemat huvi. Varasemad rahvakogud on näidanud, et kohapeal olles on võimalik kõige paremini mõista selle uudse koosloome-meetodi olemust. 

Seetõttu pakume võimalust tulla rahvakogu tööpäevi vaatlema. Vaatlejaks on oodatud  tööalaselt rahvakogu teemaga seotud isikud, akadeemilisest huvist kantud või rahvakogu korraldamisest huvitunud isikud. 

Vaatlejaid lubame kõigile viiele rahvakogu tööpäevale. Vaatlejate hulk on piiratud. Neile on korraldatud eraldi laud ja kohapeal on korraldusmeeskonna liige, kes aitab toimuvat mõista. Vaatlejatel pole õigust osaleda rühmaaruteludes, esitada küsimusi/kommentaare ekspertide ja huvirühmade küsimuste voorus ega ettepanekute üle hääletada. Rahvakogu liikmetega võivad vaatlejad suhelda korraldusmeeskonna loal.

Vaatlejaks saamise soov tuleb saata rahvakogud@democracy.ee vähemalt üks nädal enne vastavat rahvakogu tööpäeva ning see peab sisaldama ülevaadet vaatleja taustast ja selgitust, miks rahvakogu vastu huvi tuntakse.

Korraldusmeeskond annab võimaluse rahvakogu vaadelda linnavolikogu ja linnavalitsuse liikmetele, teemaga seotud ametite teenistujatele, linnaosavalitsuste ametnikele. Seda põhjusel, et rahvakogu korraldamise üks eesmärkidest on seda uudset meetodit  linnasüsteemi sees ulatuslikul tutvustada.

Korraldusmeeskond tagab, et vaatlejate kohalolu ja arv ei sega avatud ja usalduslikku arutelu rahvakogu liikmete vahel.

Vaatlejaks ei saa olla ajakirjanikud, v.a erikokkuleppel korraldajatega.

 

Päevajuht ja rühmaarutelude juhid 

Rahvakogu viie tööpäeva kulgemist suunab kogenud päevajuht. 

Päevajuhi ülesanne on juhtida rahvakogu tööpäevade edenemist vastavalt etteantud plaanile, teha tihedat koostööd korraldusmeeskonnaga muudatustele reageerimiseks, luua mõnus ja sõbralik õhustik tööpäevadele. Rahvakogu töökeel on eesti keel, kuid päevajuht räägib sujuvalt vaheldumisi eesti, vene ja inglise keeles.

Kolmel rühmaarutelude päeval jagunevad rahvakogu liikmed kümnesse laudkonda, kus neile on info läbitöötamisel, kaalutlemisel ja ettepanekute loomisel abiks arutelujuht. Arutelujuhi ülesanne on oma laudkonnas luua turvaline ja toetatud tunne rahvakogu liikmetele, et kõik saaksid sõna, julgeksid esitada küsimusi ja avaldada arvamust. Arutelujuhid tagavad, et rahvakogu liikmed liiguvad sujuvalt info arusaamisest ja oma kogemuste mõtestamisest lahendusteni ja ettepanekute sõnastamiseni.

Kutsume arutelujuhte jännijäämistakistiteks (nimetus pärineb Tartu kliimakogust), sest just jänni jäämisest aitavad nad rahvakogu liikmeil hoiduda.

Rühmaarutelud toimuvad eesti-, vene- ja inglisekeelsetes laudkondades. Rahvakogu liikmel on võimalus ise valida aruteluks sobiv töökeel. Vastavalt rahvakogu liikmete soovidele ja vajadustele toimuvad rühmaarutelud. 

Korraldaja kontaktid

.