menu

Videokonverents – mis see on?

Internetiplatvorm OnlineExpo võimaldab online-sündmustena läbi viia palju erinevaid kohtumisi, vahetada kontakte, samuti rikastada ürituse programmi näiteks videokonverentsi vormis toimuvate erinevate ettekannete ja esinemistega. Alljärgnevalt tulebki täpsemalt juttu videokonverentsidest – millised need on ja kuidas toimuvad. Aga kõigepealt – mida kujutab endast videokonverents?

Videokonverents – see on visuaalne sideseanss kahe osaleja vahel voi suuremas ruhmas, millest osavotjad, soltumata oma asukohast,  naevad ja kuulevad uksteist reaalajas.  
Videokonverentside labiviimiseks kasutatakse spetsiaalseid vahendeid: erinevaid riistvaralisi lahendusi ja susteeme, vastavat tarkvara, brausereid ja mobiilseid seadmeid. 

Kindlustamaks osalejaid heli ja pildiga, kasutatakse lisaks mitmeid tehnilisi vahendeid: kaameraid, ekraane, mikrofone, kolareid, peakomplekte, kongressisusteeme ja projektoreid. Andmete ulekandekeskkonnana rakendatakse globaalset internetivorku.  

Videokonverentsil kasutatavad susteemid voimaldavad ka koige kaugematel osalejatel ligi paaseda erinevatele meediaandmetele, edastades kujutisi toolauast ja selle akendest, aga samuti mitmes formaadis dokumente.  Seda voimaldavad spetsiaalne tarkvara, lisakaamerad, arvutite videovaljunditest edastatav signaal jms.
Siinkohal tasub veelkord rohutada, et videokonverents on kaasaegne korgtehnoloogiline suhtluskeskkond, mis voimaldab muuta ariprotsesse efektiivsemaks ja optimaalsemaks, kiirendades otsustamist ning aidates komandeeringute arvelt raha saasta.

Videokonverentsi seadmed

Siin on moned koige sagedamini kasutatavad videokonverentsiseadmed:

Videokonverentsisusteemide tuubid

Soltuvalt teie vajadustest saate valida eri tuupi videokonverentsisusteeme:

Olenemata sellest, millise videokonverentsi tuubi te valite, on videokonverentsisusteemide kasutamiseks palju voimalusi. See aitab teil suhelda kolleegide, klientide ja potentsiaalsete tootajatega.

Videokonverentside tuubid

Enamasti on videokonverentsid kas personaalsed voi grupile korraldatud. Personaalse videokonverentsina moistetakse olukorda, kus osalejaid on vaid kaks. Grupikonverentside all moeldakse aga koiki teisi videokonverentsituupe, mis erinevad uksteisest eesmarkide, osalejate arvu, konverentsiruumi loomise meetodite ja vahendite poolest. Alljargnevalt raagime sellest tapsemalt.

1:1 videokonverentsid

Siin on koik lihtne: osalejaid on kaks, molemad naevad ja kuulevad teineteist samaaegselt. Konverentsi seansside ajal saab kasutada erinevaid kaasaegseid koostoovahendeid, naiteks tekstisonumeid, failiedastust, esitlusi jms.

Summeetrilised ja Rollipohised videokonverentsid

Summeetrilised videokonverentsid

Need on taisdupleksed videokonverentsid, kus on rohkem kui kaks osalejat, kes naevad ja kuulevad uksteist samaaegselt. See on kui umarlaud, kus koigil on vordsed oigused. See konverentsituup sobib kohtumisteks, kus on vajalik koigi osalejate aktiivne kaasamine.

Rollipohised videokonverentsid

Selle tuubi puhul jagatakse osalejad kaheks: ettekandjad ja kuulajad. Samas voib igast passiivsest kuulajast korraldaja loal saada aktiivne osaleja. Nimelt saab konverentsi labiviija ise maarata esineja, aga selle igal ajal ka virtuaalsest konepuldist eemaldada.  

Videokonverentsid kaugoppeks

See on lahendus, kus opilased naevad ja kuulevad ainult opetajat, viimane aga naeb ning kuuleb koiki. Nii ei hairi opilased uksteist, aga opetaja saab neid jalgida. See on praegusel ajal ilmselt levinuim videokonverentsituup, seda kasutavad koroonaperioodil paljud oppeasutused.

Videoulekanne

See on konverentsituup, kus laiale auditooriumile on naha ja kuulda ainult esineja, viimane ise ei nae ega kuule kedagi. Tagasiside on voimalik vaid tekstivestluse kaudu. Ulekandetorgete valtimiseks voib esineda vaike ajaline nihe materjali valjastamise ja auditooriumini joudmise vahel.

Internetiportaal OnlineExpo.com voimaldab rakendada koiki videokonverentsi tuupe. Selles veendumaks, vaadake, kuidas teevad seda meie partnerid, sellelaadsete urituste korraldajad ule maailma. Samuti on voimalik jarele vaadata juba toimunud uritusi, kus on kasutatud erinevaid videokonverentsi korraldamise voimalusi.

Rohkem asjakohast teavet voib leida veebiaadressil www.onlineexpo.com.

Sise-, valis- ja uldised videokonverentsid

Ettevottesiseseid videokonverentse on vaja ettevotte tootajate too koordineerimiseks, eriti kui riigis on kaugtootajaid, samuti kui on mitu kontorit. Need videokoosolekud tagavad, et iga meeskonnaliige saab kuulda, mis mojutab positiivselt meeskonna uhtsustunnet.

Valised videokonverentsid holmavad suhtlemist klientide ja toovotjatega. Naost-nakku suhtlemine klientidega aitab teil luua nendega sugavamaid suhteid, olenemata sellest, kus te viibite. Lisaks on see ainus alternatiiv isiklikule kohtumisele, kui mingil pohjusel ei ole voimalik nendega silmast silma kohtuda.

Uldised videokonverentsid, naiteks linnakoosolekud, toimuvad suurtes konverentsiruumides ja auditooriumides. Selliseid koosolekuid saab korraldada regulaarselt, hoides koik sidusruhmad oluliste arengutega kursis.

Videokonverentside rakendamine erinevates toostusharudes

Meditsiinis on see arstide voi arsti ja patsiendi vaheline suhtlus. Sellised videokonverentsid aitavad panna diagnoosi, kui arstil ei ole voimalik patsiendiga isiklikult kohtuda (naiteks kui patsient on raskesti ligipaasetavas kohas), ning voimaldavad ka konsultatsioone erinevate spetsialistide osalusel, kes ei asu samas meditsiiniasutuses.

Pangandus- ja finantsteenuste sektoris on videokonverentsid eelkoige moeldud usalduse loomiseks ja sailitamiseks, aidates hinnata teise isiku reaktsiooni oluliste otsuste, naiteks aritehingute tegemisel. Videokonverentsid votavad ara reisimise koormuse, voimaldades samas teie meeskondadel pidada ehtsaid, suhteid arendavaid vestlusi silmast-silma.

Hariduses on videokonverentside tehnoloogia teinud toelise revolutsiooni, voimaldades inimestel ule kogu maailma koos oppida.

Ulemaailmsed ettevotted on juba ammu toetunud videokonverentsidele, et jagada teavet, lahendada probleeme ja teha kiireid otsuseid. Videokonverentside tehnoloogia on oluliselt vahendanud reisikulusid ja silmast-silma kohtumistega seotud ajakulu. Meeskonnad saavad nuud holpsasti ja kulutohusalt koostood teha nii kontorites kui ka kaugtootajatega, et viia projektid oigeaegselt lopule ja viia ettevotet edasi.

Valitsussektori ja avaliku sektori videokonverentsid pakuvad kulutohusat ja turvalist voimalust laiendada oma programmide ulatust, pakkudes samal ajal autentset voimalust hoida uhendust oma meeskondade ja partneritega. Videokonverentside tehnoloogia uhendab koheselt tootajad kontoris ja kohapeal, parandades too tohusust ja tugevdades suhteid.

Juriidilises maailmas on tohus suhtlemine edu saavutamiseks kriitilise tahtsusega. Videokonverentsid voimaldavad advokaadiruhmadel kohtuda, valmistada koos dokumente ette, raakida klientide ja tunnistajatega, oppida uusi menetlusi voi protokolle ning osaleda juhtkonna infotundides mugavalt oma kontorist reaalajas - ja seda koike ilma vaartuslikku reisiaega raiskamata.

Tootmisettevotted vajavad ulemaailmse tegevuse tohusaks juhtimiseks kiiret ja lihtsat juurdepaasu oma ulemaailmsetele ressurssidele ja tarnijatele. Videokonverentsid voimaldavad reaalajas virtuaalseid tooteulevaateid kaugemates asukohtades. See saastab palju aega vorreldes toodete saatmisega isikliku tagasiside saamiseks. Videokonverentsid parandavad tootmise tohusust koikides etappides - alates hankest kuni lopptoote projekteerimise ja kontrollimiseni.

Meedia- ja meelelahutusettevotete jaoks muudavad videokonverentsi lahendused koostoo voimalikult lihtsaks ja kuluefektiivseks, nii et saate oma viimase projekti lopule viia ja reklaamida, lisamata reisimist niigi tihedale ajakavale. Castingu- ja proovikatsed ei pea enam toimuma uhes kohas voi isiklikult. Potentsiaalsed naitlejad saavad kohtuda intervjueerijatega videokonverentsi kaudu ning intervjuud saab salvestada ja edastada otseulekandes hilisemaks taasesituseks, mille tulemuseks on tohusam castinguprotsess ja markimisvaarne kulude kokkuhoid.

Nafta-, gaasi- ja energiatoostuses tegutsevate ettevotete jaoks on tohusus votmetahtsusega. Olenemata sellest, kas puuate kulutohusalt suhelda valitootajatega voi juhtida meeskondi kriisiolukorras, on sujuv koostoo hadavajalik. Videokonverentside tehnoloogia uhendab kontoritootajad koheselt oma kolleegidega kohapeal, tohustades tegevust ja vahendades kulusid, kuna kaotab vajaduse tarbetute reiside jarele.

Lisateavet Onlineexpo platvormi videokonverentsiteenuse kohta leiate siit.