menu

Virtuaalmessi külastaja neli boonust

Viisime läbi internetiportaalis OnlineExpo toimunud virtuaalmesside külastajate seas küsitluse, kus uurisime, mida nad sellise korraldusformaadi puhul kõige rohkem hindavad ja mis neile seal meeldib. Alljärgnevalt toome välja neli vastustes enim nimetatud virtuaalmessidele iseloomulikku joont, mida paljud küsitletud lugesid enda jaoks lausa lisaväärtuseks.

Hea voimalus eeltoo jaoks

Paljud vastanuist markisid, et nad tegid hea meelega ara eeltoo, tutvudes enne tavamessi kulastamist virtuaalruumis uritusel osalejatega, valjapanekutega jms. Margiti ka seda, et kogu vajalik teave erinevate eksponentide kohta oli leitav uhest kohast. See aitas kokku hoida aega, sest tavamessile minnes juba teati, millist messistendi kulastada, et eksponentidega vahetult suhelda. Paljud kasutasid ka virtuaalruumis pakutavat voimalust vahetada visiitkaarte, leppida kokku kohtumisi ning pidada eellabiraakimisi. Nii valditi ajakulukat ja kasutut tutvumisringkaiku kontaktmessil.

Vahemaa ja ajakulu ei ole enam takistuseks lepingute solmimisel

Kusitletud messikulastajad markisid ka, et toenaoliselt oleks neil markamata jaanud monigi huvitav pakkumine, kui need oleksid leitavad vaid eksponentide kodulehekuljel, sest koigi lehekulgedega tutvumiseks ei oleks jatkunud aega.  Vastanud toid valja ka selle, et OnlainExpo-keskkond on sellelaadsete urituste jaoks optimaalne lahendus ja seda kasutaks edaspidigi absoluutne enamus kusitletuist.

Voimalus votta eksponentidega uhendust ka parast kontaktmessi loppu

Vastanud olid rahul, et tanu virtuaalsele messiruumile oli vaga mugav eksponentidega uhendust votta ka parast kontaktmessi loppu. See voimaldas neil suhelda ka nende eksponentidega, kellega kull sooviti, kuid ei joutud kontaktmessil kohtuda. Et virtuaalne messiruum jaab avatuks veel aastaks parast kontaktmessi loppu, saab kulastaja eksponendiga suhelda ka hiljem ja solmida tehinguid, mis muidu jaanuks tegemata. Samuti hinnati mugavaks asjaolu, et sailivad tekstivestlused eksponentidega ja alati voib katkenud vestlust voi tehingu arutamist hiljem jatkata.

Lihtsam leida uusi partnereid

Selle fakti toid valja need, kes tegid eeltood ja tutvusid virtuaalse messiruumi kaudu pakutavate toodete, teenuste ning eksponentidega. Kulastajad markisid, et neil oli kullalt aega uute partnerite leidmiseks. Naiteks leidis uks messikulastaja viisteist potentsiaalset partnerit (kusjuures selleks ei pidanud kulastama loputut hulka erinevaid veebilehti), alustas nendega veebivestlust ja leppis kokku kohtumised kontaktmessil.