Menüü
 
Teavitused
Külastusi
6 220
Reisilepingu online-müügi Üldtingimused (seisuga 01.07.2021) 
 
1. Üldsätted 
 1. Käesolevad reisilepingu online-müügi Üldtingimused on reisija või reisijate grupi (edaspidi Klient) ja Reisikorraldaja vahelise reisilepingu (edaspidi Reisileping) osaks ning sätestavad Reisilepingu sõlmimise, täitmise ja lõppemise tingimused. Käesolevad Üldtingimused on reisilepingu (edaspidi lepingu) pooltele täitmiseks kohustuslikud 

 1. Lisaks Üldtingimustele tulenevad Reisilepingu tingimused reisikinnitusest, reisikirjeldusest ning Reisikorraldaja poolt Kliendile esitatud olulisest infost (Reisilepingu lisa 1). Reisikorraldajal on õigus kehtestada Üldtingimuste juurde lisa- ja eritingimusi, mis ei tohi olla vastuolus Üldtingimustega ja Eesti Vabariigi õigusaktidega. 

 1. Eritingimuste kasutamine on õigustatud reisi eripära, transpordiliikidega seotud sätete (näiteks regulaarlendude broneerimis- ja müügitingimuste), reisi eripärasusest tingitud eripäraste majutustingimuste, reisi sihtkoha või muude reisiteenuste eritingimuste tõttu. 

 1. Juhul, kui üks isik (reisigrupi esindaja) ostab reisi teise isiku jaoks, peab reisi ostnud isik edastama Üldtingimused, teabelehe ja muud lepingutingimused viivituseta ka teisele isikule, kelle jaoks ta pakettreisi tellib ja/või ostab. 

 1. Kliendi ja Reisikorraldaja vaheline reisileping loetakse sõlmituks ja muutub mõlemale poolele siduvaks (sh käesolevad Üldtingimused) punktis 12.1 sätestatud ajahetkel. 

2. Reisilepingu ese 
 1. Reisikorraldaja osutab reisilepingu alusel Kliendile või Kliendi poolt nimetatud reisijale reisiteenuseid ning Klient maksab Reisikorraldajale selle eest tasu. 
3. Reisitasu ja selles sisalduvad teenused 
 1. Klient maksab Reisikorraldajale reisiteenuste eest reisitasu vastavalt punktis 4 sätestatule. Reisitasu sisaldab tasu Reisilepingus esitatud reisikirjelduses sätestatud teenuste eest. 
 2. Lepingu sõlmimisele eelnevalt on Klient kohustatud informeerima reisikorraldajat reisija olulisest huvist ja reisija soovidega seotud eripäradest, mis omavad reisija jaoks tähtsust lepingu täitmisel. Sellised poolte vahel kokkulepitud olulist tähtsust omavad asjaolud fikseerib reisikorraldaja lepingus või reisikinnituses. Erisoovid ei ole käsitletavad reisikirjelduse osana ja nende mittevõimaldamine ja täitmata jätmine ei ole käsitletav Reisilepingu rikkumisena Reisikorraldaja poolt. Kui erisoovi sisuks on teenuse saamine, mida Reisikorraldaja või Reisikorraldaja nimel reisiteenust pakkuvad isikud osutavad tasu eest, tuleb Kliendil maksta sellise teenuse eest täiendavat tasu vastavalt Reisikorraldaja või Reisikorraldaja nimel reisiteenust pakkuva isiku hinnakirjale. 
 3. Mitmetes sihtkohtades nõutakse reisijatelt ööbimisega seotult turismimaksu, mille suurus oleneb majutuse tasemest ja viibimise kestusest. Neid makse reisitasuga koos ette maksta ei saa ja need makstakse Kliendi poolt otse sisse nõudvale asutusele. 
 4. Leping reisikorraldaja ja Kliendi vahel loetakse sõlmituks, kui reisija on maksnud reisitasu või selle esimese osamakse reisikorraldaja poolt ettenähtud suuruses ja tähtajaks. Piletid ja reisiteenuste kasutamiseks ettenähtud muud dokumendid on reisikorraldajal kohustus väljastada pärast reisitasu maksmise kohustuse lõplikku täitmist vastavalt teenusepakkujate kehtestatud reeglitele mõistlikult enne reisi algust 
 5. Kui Klient või Kliendi poolt nimetatud reisija ei kasuta mõnda reisikirjelduses nimetatud teenust, ei anna see Kliendile õigust nõuda reisitasu vähendamist ega tagastamist. Kui Klient omal soovil kasutab lisaks mõnda reisikirjelduses loetlemata teenust, siis sellise teenuse kasutamise risk ei ole mingil juhul hõlmatud sõlmitud Reisilepinguga. 
 6. Reisikorraldaja poolt pärast Kliendiga Reisilepingu sõlmimist väljakuulutatud soodushinnad ning viimase hetke pakkumised ei mõjuta Kliendi poolt tasumisele kuuluva reisitasu suurust ega anna Kliendile õigust nõuda reisitasu vähendamist ega tagastamist. 
 7. Reisikorraldajal on õigus reisitasu tõsta kui reisitasu suurendamise vajadus on tekkinud: 
 • veokulude, sealhulgas kütusehinna, muutumise tõttu; 
 • maaletulekutasude, sadamate või lennujaamade sisse- või väljasõidutasude muutumise tõttu; 
 • teenusega seotud maksude tõttu; 
 • reisi suhtes kohaldatava raha vahetuskursi muutumise tõttu. 
 1. Reisitasu uue suuruse arvutamisel lähtub Reisikorraldaja punktis 3.7 sätestatud muudatusega kaasnenud kulude suurenemisest Reisikorraldaja jaoks. 
 2. Reisitasu suurendamisest teavitab Reisikorraldaja Klienti vähemalt 21 päeva enne reisi algust. 
 3. Kui Reisikorraldaja suurendab reisitasu enam kui 8%  ulatuses, on Kliendil õigus Reisilepingust taganeda. Taganemise asemel võivad pooled kokku leppida reisiteenuste asendamises. Klient peab reisikorraldajat teavitama lepingust taganemisest reisikorraldaja määratud mõistliku aja jooksul või 7 päeva jooksul reisitasu suurendamise teate kättesaamisest. Teade, mis edastati elektroonilisel teel, loetakse kätte saaduks teate välja saatmise päeval. 
 4. Kui Klient taganeb lepingust punkt 3.10 alusel, peab reisikorraldaja tagastama Kliendi makstud reisitasu viivituseta, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul lepingust taganemise avalduse kätte saamisest. 
 5. Kõik muudatused eeldavad poolte kokkulepet. Muudatuse taotlemiseks saadab Klient päringu aadressile: sales@travelexpo.eu. Kui Reisikorraldaja kooskõlastab muudatuse, lisandub reisipaketi hinnale muutmistasu 50 eurot iga reisija kohta. Kui Klient soovib muudatust Reisilepingus, ning muudetud teenuse hind on muudatuse taotluse esitamise hetkel esialgse reisi hinnast suurem, tasub Klient Reisikorraldajale hinnavahe koos muutmistasuga. Kui muudetud teenuse hind on muudatuse taotluse esitamise hetkel esialgse reisi hinnast väiksem, väheneb vastavalt reisitasu. Reisitasu vähenemisest arvestatakse maha muutmistasu.  Muudatused ei jõustu enne reisi hinnavahe (kui tuleb juurde maksta) ning muudatustasu laekumist Reisikorraldaja arvele. Kui muudatust ei ole juurdemakse laekumise ajal enam võimalik teha, tagastab Reisikorraldaja muutmistasu Kliendile 7 tööpäeva jooksul. Reisikorraldaja ei taga Reisilepingu muutmise võimalikkust juurdemakse laekumise ajal. 
 6. Kliendil on õigus muuta broneeringus reisija andmeid või anda oma lepingulised õigused ja kohustused üle isikule, kes vastab kõigile reisil osalemiseks vajalikele tingimustele. Kui reisija teatab reisikorraldajale üleandmisest püsival andmekandjal vähemalt 7 päeva enne reisi algust, loetakse, et reisikorraldaja on andnud nõusoleku lepingu üleandmiseks. Punkt ei kehti lennupiletite osas, mille osas rakenduvad lennufirma tingimused. 
4. Reisi eest tasumine 
 1. Reisitasu või esimese osamakse tasumisega kinnitab Klient muuhulgas nõustumist reisikorraldaja poolt kättesaadavaks tehtud ja avaldatud lepingueelse teabega, üldtingimustega, lepingutingimustega sh võimalike lisa ja eritingimustega. 

 1. Kui Klient jätab reisitasu või selle osamakse kokkulepitud tähtajaks maksmata, loetakse reisi tellimus kui Kliendi tahteavaldus lepingu sõlmimiseks Kliendi poolt tagasi võetuks ja reisikorraldajal on õigus reisibroneering või kinnitus ühepoolselt tühistada. 

 1. Klient kohustub tasuma reisi hinna tervikuna ühe maksena või osamaksetena juhul kui selline kokkulepe on eraldi vormistatud.  

 1. Klient tasub reisi hinna 2 ööpäeva jooksul arve saamisest. Kui reisini on jäänud 21 või enam kalendripäeva ning Klient soovib tasuda reisi eest osamaksetena, tasub Klient 24 tunni jooksul arve saamisest esimese osamakse, mille suurus määratakse vastavalt reisini jäänud ajale: 

 • kui reisini on jäänud rohkem kui 30 kalendripäeva, tuleb tasuda vähemalt osamakse summas 25 eurot kuni 12-aastase reisija kohta ning 50 eurot kõigi teiste reisijate kohta (iga reisija eest eraldi);. 

 • kui reisini on jäänud  30 kalendripäeva, on tasutud vähemalt 40% reisi maksumusest; 

 •  kui reisini on jäänud 21 kalendripäeva, on tasutud vähemalt 60% reisi maksumusest; 

 • kui reisini on jäänud 20 või vähem kalendripäeva, on tasutud 100% reisi maksumusest. 

 1. Kui reis on broneeritud 7 kalendripäeva või vähem enne reisi, tasub Klient reisi hinna tervikuna 12 tunni jooksul arve saamisest.  

 1. Arve loetakse Kliendi poolt kättesaaduks, kui see on antud kirjalikus vormis Kliendile Reisikorraldaja või Agendi töötaja poolt või on edastatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis või elektroonilise arvena Kliendi e-posti aadressile 

5. Reisilepingu ülesütlemine 
 1. Reisikorraldajal on õigus Reisileping üles öelda: 

 1. kui Klient viivitab reisitasu või mõne osamakse tasumisega; 

 1. kui Klient või Kliendi poolt nimetatud reisija rikub oluliselt Reisilepingust või seadusest tulenevaid muid kohustusi. 

 1. Reisilepingu ülesütlemisel Reisikorraldaja poolt punktis 5.1 sätestatud alustel Reisikorraldajale juba tasutud summasid Kliendile ei tagastata ning nende osas tagasitäitmist ei toimu. 

 1. Kliendil on õigus oma broneering tühistada või reisilepingust igal ajal taganeda. Sellisel juhul kohustub Klient maksma Reisikorraldajale hüvitist: 

 • kui broneeringu tühistamisel või reisilepingust taganemisel rohkem kui 30 päeva enne reisi – bürookulud summas 25 eurot kuni 12-aastase reisija kohta ning 50 eurot kõigi teiste reisijate kohta (iga reisija eest eraldi); 

 • broneeringu tühistamisel või reisilepingust taganemisel 30 päeva enne reisi – 40 % reisi maksumusest; 

 • broneeringu tühistamisel või reisilepingust taganemisel 21 päeva enne reisi – 60 % reisi maksumusest; 

 • broneeringu tühistamisel või reisilepingust taganemisel 20 või vähem enne reisi – 100% reisi maksumusest. 

 1. Kui on teatatud, et reisitasu on määratud arvestusega, et kahest või enamast reisijast koosnev reisigrupp või seltskond majutatakse samasse tuppa või korterisse ja üks seltskonna liikmetest tühistab reisi, on reisikorraldajal õigus nõuda lisaks tühistamiskuludele ka tühistamisest tulenevast majutuse alakasutamisest põhjustatud kulude hüvitamist. Reisi tühistanud ja reisil osalevad reisijad vastutavad solidaarselt nimetatud kulude maksmise eest reisikorraldajale. Reisikorraldaja ja reisile minev reisiseltskond võivad eespool nimetatud majutusteenuse asendamiseks koos kokku leppida reisiseltskonnale asjakohasema majutuse, sel juhul vastutab võimalike lisakulude eest reisile minev seltskond solidaarselt. 

 1. Kui Klient ei tagane lepingust enne reisi algust, aga ta ei jõua reisi alguspunkti kokkulepitud ajaks või kui ta ei saa reisil osaleda, kuivõrd tal puuduvad endast tulenevatel põhjustel vajalikud reisidokumendid, nagu kehtiv pass, viisa, isikutunnistus, juhiluba, vaktsineerimistõend, piletid vms kaotab reisija õiguse reisitasule ja tal puudub õigus hüvitisele. 

 1. Broneeringu saab tühistada või Reisilepingu üles öelda e-maili teel, saates vastava teate aadressile: sales@travelexpo.eu. Tühistamisteates tuleb märkida Kliendi nimi ja Reisilepingu  või arve number. 

 1. Klient on kohustatud tasuma punktides 5.3 sätestatud hüvitise 5 tööpäeva jooksul arvates broneeringu tühistamisest või Reisilepingust taganemisest. Reisikorraldajal on õigus tasaarvestada punktides 5.3 sätestatud hüvitised Kliendi poolt reisi eest tasutud summadega. 

 1. Juhul kui Reisikorraldaja kaudu on broneeritud ka piletid liiniliendudele, siis liinilendude broneeringu muutmisel ja Reisilepingu tühistamisel võivad muutmis- ja tühistamistingimused sõltuda lennuettevõtja kehtestatud tingimustest ning on antud reisikirjelduse lisaks. Kui Kliendile on väljastatud lennupilet, ei ole muutus enam võimalik ning kui Klient ütleb Reisilepingu üles, siis lennupileti hinda Kliendile ei hüvitata. 

 1. Reisikorraldajal on õigus kehtestada soodusreisidele, pühade-aegsetele reisidele ja kampaania korras müüdavatele reisidele käesolevas punktis 5 sätestatust erinevad muutmise, tühistamise ja ülesütlemise tingimused. 

6. Kliendi kohustused ja vastutus 
 1. Klient peab võimaldama reisikorraldajale lepingu nõuetekohast täitmist ja sellele kaasa aitama. 

 1. Klient on kohustatud tutvuma Reisilepingu ja selle lisadega, samuti muude Reisikorraldaja poolt Kliendile tutvumiseks esitatud reisi tutvustavate ja üldmaterjalidega. 

 1. Klient on kohustatud reisidokumentide kättesaamisel kontrollima nende vastavust broneeringule ja teatama Reisikorraldajale viivitamatult võimalikest erinevustest. Käesoleva punkti esimeses lauses sätestatud kohustuse täitmata jätmisel loetakse, et Klient on muudatusega nõustunud. 

 1. Klient tagab kehtiva reisidokumendi olemasolu Kliendil ja Kliendi poolt nimetatud reisijal reisile mineku päeval, samuti dokumendi kehtivuse jätkumise pärast reisile mineku päeva vastavalt sihtkohariigi poolt kehtestatud nõuetele. Juhul, kui sihtkohariigi õigusaktid seda nõuavad, tagab Klient ka vaktsineerimistõendi, kohustusliku tervisekindlustuspoliisi vms dokumentide olemasolu. Reisikorraldaja ei vastuta Kliendi ees kahjude tekkimise korral, kui reisi hilinemise, katkemise, ärajäämise tingib reisija mittevastav reisidokument (sh nt rikutud pass); viisa andmisest keeldumise otsus või viisa puudumine vms asjaolu. 

 1. Tavapäraselt ei sisalda pakettreis reisikindlustust ja reisikorraldaja ei vastuta reisija reisiks vajaliku vabatahtliku reisikindlustuse olemasolu eest. Reisikorraldaja poolseks soovituseks Kliendile on sõlmida koos pakettreisi ostuga ka reisikindlustusleping, mis koosneks vähemalt tervise-, reisitõrke- ja pagasikindlustusest. Reisikorraldaja soovitab sõlmida vajadustele vastava katte ja tingimustega reisikindlustuse lepingu. 

 1. Sihtkoha julgeolekut ja muud sihtkohaga seotud  olulist teavet saab välisministeeriumist ning tervishoiuasutustest sh järgnevatelt interneti lehekülgedelt:http://reisitargalt.vm.ee/  ja http://www.terviseamet.ee/nakkushaigused/reisimine-ja-tervis.html . Lepingu sõlmimisele eelnevalt peab Klient viima ennast kurssi reisiteekonnal ja sihtkohas valitsevate oludega ning vajadusel küsima lisainfot reisikorraldajalt.  Kliendi turvalisuse eest välismaal vastutavad lisaks reisijale eelkõige külastatava riigi ametiasutused. Klient peab käituma ametiasutuste juhiste kohaselt 

 1. Kliendil on kohustus kontrollida reisi väljasõidu aega 24 tundi enne reisi algust, külastades Reisikorraldaja internetilehekülge ja valitud lennujaama internetilehekülje väljuvate lendude tabelit. Sihtkohas peab Klient kontrollima vastavat informatsiooni 24 tundi enne tagasireisi algust Reisikorraldaja poolt kättesaadavaks tehtud infomaterjalist või Reisikorraldaja kohapealselt esindajalt. 

 1. Klient on kohustatud saabuma õigel ajal reisi alguspunkti, reisijuhi nimetatud kogunemiskohtadesse ja lahkumispunktisesse. Sealhulgas, kuid mitte ainult, peab Klient järgima operatiivset informatsiooni lennu-, bussi- või rongijaamas, jõudma õigeaegselt ettenähtud kohta ning arvestama juba eelnevalt võimalike viivitustega seoses ummikute, raskete ilmastikuolude või järjekordadega passi- või turvakontrollis. 

 1. Klient ei tohi oma käitumisega (sh. alkoholijoobes viibimisega, agressiivsusega vms.) häirida kaasreisijaid, Reisikorraldaja esindajaid ega reisiteenuse osutajat. 

 1. Kliendil on kohustus järgida reisi ajal Reisikorraldaja reisi puudutavaid juhiseid ja reegleid, hotellide ja transpordivahendite sisekorraeeskirju ning transpordivahendi meeskonna või hotellipersonali korraldusi, sihtkohariigi seadusi ning ametivõimude ettekirjutusi. 

 1. Juhul, kui Reisilepingu alusel reisib Kliendi poolt nimetatud muu reisija või reisijate gtupp, siis tagab Klient eelpool punktides sätestatud kohustuste täitmise vastava reisija või reisijate grupi poolt. 

 1. Eelpool sätestatud kohustusi rikkunud Klienti või Kliendi poolt nimetatud reisijat võidakse reisile mitte lubada või nad reisilt kõrvaldada ja Kliendil ei ole sellisel juhul õigust reisitasu tagastamisele ega mis tahes hüvitisele. Juhul, kui Klient või Kliendi poolt nimetatud reisija on kohustuste rikkumisega põhjustanud Reisikorraldajale kahju tekkimise, hüvitab Klient vastavad kahjud Reisikorraldajale 5 päeva jooksul vastava nõude saamisest Reisikorraldajalt. 

 1. Väljaspool Euroopa Liidu piire Euroopa Liidu liikmesriigi kodaniku ID-kaart isikuttõendava dokumendina ei kehti. Klient ja Kliendi poolt nimetatud reisijad on kohustatud reisile kaasa võtma kehtivad passid, mille kehtivus jätkub ka pärast reisi sihtriigi õigusaktides sätestatud perioodil kestel. Elamisloa või elamisõiguse alusel Eestis elavatel kolmandate riikide kodanikel peab olema piiriületuseks kaasas nii kehtiv pass kui ka ID-kaart, mille kehtivus jätkub ka pärast reisi sihtriigi õigusaktides sätestatud perioodi kestel, olenemata sellest, kas ta soovib reisida Euroopa Liidu piires või kolmandasse riiki. 

 1. Klient vastutab selle eest, et tema ja tema poolt nimetatud reisijad ei ole sihtkohamaal soovimatud isikud. Kui Klient või tema poolt nimetatud reisija ei pääse maale, sest teda ei lasta üle piiri, tuleb Kliendil tasuda kõik oma või vastava reisija koju tagasi tulekuga seotud kulutused. Reisitasu tagastamisele ei kuulu. 

 1. Klient vastutab Reisikorraldajale või reisi jooksul kolmandale isikule tekitatud kahju hüvitamise eest – sh rikutud hotelliinventar, vedaja transpordivahend jms. Kui kahju on tekitatud alaealiste laste või hoolduse alla antud isikute poolt, hüvitab tekitatud kahju lepingus sätestatud vastutav isik või tema vanemad või eestkostja. 

7. Reisikorraldaja õigus teha reisikirjelduses muudatusi 
 1. Kui Reisikorraldaja ei saa temast mittesõltuvatel põhjustel reisiprogrammi algselt välja kuulutatud kujul teostada, on tal õigus vahetada hotelli või sõiduvahendit, muuta reisi ajakava või teha reisiprogrammis muid muudatusi, kuid seda tingimusel, et reisiteenuse kvaliteet ja iseloom sellest oluliselt ei muutu. 

 1. Reisikorraldajal on õigus teha muudatusi ekskursiooniprogrammis, kui ekskursiooni läbiviimist konkreetsel päeval takistavad ilmastikutingimused, transpordiprobleemid või muud Reisikorraldajast mittesõltuvad asjaolud. Reisikorraldajal on õigus teha muudatusi ka iga konkreetse ekskursiooni programmis, kui ettenägematutel ja Reisikorraldajast mittesõltuvatel põhjustel ei ole ekskursiooni läbiviimine planeeritud kujul võimalik või ohutu. 
   

8. Reisi ärajäämine 
 1. Reisikorraldajal on õigus reis ära jätta, kui: 

 • reisijate arv jääb väiksemaks Reisikorraldaja poolt ettenähtust; 

 • sihtkohariigis või selle lähedal toimuva tõttu ei ole garanteeritud reisijate ohutus, tervis või julgeolek; 

 • lennuettevõtja tühistab lennud Reisikorraldajast mitteoleneval põhjusel ning lendude asendamine ei ole mõistlikult võimalik; 

 • esindavad muud vääramatu jõu asjaolud, mille tõttu reisiteenuse osutamine on oluliselt raskendatud, ohtlik või võimatu. 

 1. Reisikorraldaja teatab Kliendile reisi ärajäämisest viivitamatult. 

 1. Kokkuleppel Kliendiga asendab Reisikorraldaja ärajäänud reisi teise sama hinnatasemega reisiga. Kui asendusreis on algsest reisist odavam, tagastab Reisikorraldaja Kliendile hinnavahe. 

 1. Kui Klient asendusreisi ei soovi, tagastab Reisikorraldaja talle kogu ärajäänud reisi eest Kliendi poolt tasutud reisitasu. Reisi ärajäämisel punktides 8.1 sätestatud juhtudel tagastab Reisikorraldaja Kliendile ärajäänud reisi eest Kliendi poolt tasutud reisitasu, millest on maha arvatud bürookulud summas 50 eurot iga reisija kohta. Kliendil ei ole õigust muule hüvitisele. 

9. Puudused reisiteenuse osutamises 
 1. Puuduseks reisiteenuse osutamises loetakse olukorda, kus reisiteenus ei vasta reisikirjeldusele või Kliendile kirjalikult antud kinnitustele. Puuduseks reisiteenuse osutamises ei loeta majutusteenuse mittevastavust hotellide kodulehtedel olevale informatsioonile pakutavate teenuste, sisustuse või hotelli infrastruktuuri kohta. Vastav informatsioon ei muutu Reisilepingu osaks ning Reisikorraldaja ei taga selle tegelikkusele vastavust. 

 1. Puuduseks reisiteenuse osutamises ei loeta reisi kui terviku seisukohalt väheolulisi muudatusi reisiteenustes. Muuhulgas ei loeta puuduseks reisiteenuse osutamises: 

 • lennu ajakava muutumist, kui muutus on tingitud Reisikorraldajast mitte sõltuvatest asjaoludest; 

 • lennureisi hilinemist, reisiklassi ja reisimarsruudi muutmist või liinilendude puhul kohtade ülebroneerimist, mille eest vastutab Kliendi või Kliendi poolt nimetatud reisija ees vahetult lennuettevõtja; 

 • hotelli vahetamist vahetult enne väljasõitu või reisi ajal, kui selle põhjuseks on hotelli ülebroneerimine või hooaja alguse ja lõpuga seotud erisused. Reisikorraldaja kohustub asendama Kliendi poolt valitud hotelli samaväärse või kõrgema tasemega hotelliga; 

 • selliste reisikirjelduses sisalduvate andmete muutmist, mille osas pooled leppisid kokku teisiti või mille osas reisikirjelduses on ette nähtud andmete muutmise võimalus ja Kliendile on andmete muutumisest enne reisilepingu sõlmimist selgelt teatatud. 

10. Puudustest teatamine ja nende kõrvaldamine 
 1. Reisiteenuse osutamisel ilmnenud puudusest teatab Klient või Kliendi nimetatud reisija vahetule teenuse osutajale ning Reisikorraldajale viivitamatult kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Puuduse ilmnemisel reisi sihtkohas teatab Klient või Kliendi poolt nimetatud reisija puudusest eelmises lauses sätestatud korras viivitamatult vahetule teenuse osutajale ning Reisikorraldaja kohapealsele esindajale. 

 1. Lepingut sõlmides ja teenuseid kasutades peab Klient olema valmis muudatusteks veoteenuse sõidugraafikutes.  

 1. Reisikorraldaja kõrvaldab reisiteenuse osutamises tekkinud puuduse, millest Klient või Kliendi nimetatud reisija on Reisikorraldajat punktis 10.1 sätestatud korras teavitanud, mõistliku aja jooksul. 

 1. Kui reisikorraldaja ei kõrvalda puudust mõistliku aja jooksul või annab teada puuduse mittekõrvaldamisest v.a. kui puuduse kõrvaldamine on võimatu või ebaproportsionaalselt koormav, on reisijal õigus puudus ise kõrvaldada. Reisijal on õigus saada hüvitist puuduse kõrvaldamisega seoses kantud kulude eest põhjendatud ja mõistlikus ulatuses. 

 1. Kliendi või Kliendi nimetatud reisija poolt seoses reisiteenuse puudusega kantud kulud hüvitab Reisikorraldaja üksnes vastavate kuludokumentide alusel. 

 1. Reisikorraldaja ei vastuta puuduste eest reisiteenuse osutamisel, millest Klient ega Kliendi nimetatud reisija ei ole Reisikorraldajat teavitanud vastavalt punktides 10.1 ja 10.5 sätestatule. 

 1. Kui reisi kestel puudusele lahendust ei leita, on reisijal õigus esitada reisikorraldaja vastu kirjalik pretensioon. Kirjaliku pretensiooni peab reisija esitama mõistliku aja jooksul, soovitavalt mitte hiljem kui neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul juhtumist teada saamisest. Pretensioonile tuleb lisada kviitungite ärakirjad põhjendatud kulutuste kohta. 

11. Reisikorraldaja vastutus 
 1. Reisikorraldaja vastutab Kliendile või Kliendi poolt nimetatud reisijale raskest hooletusest või tahtlikult tekitatud kahju eest. 

 1. Reisikorraldaja ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud vääramatu jõu tõttu (sealhulgas, kuid mitte ainult, loodusõnnetused, rahutused, sõjad, terroriaktid, streigid vms.). Kui reisiteenuse osutamine muutub võimatuks või oluliselt raskendatuks või ohtlikuks vääramatu jõu tõttu, võib kumbki pool lepingu üles öelda. Reisikorraldaja kaotab selliselt juhul õiguse reisitasule, kuid tal on õigus mõistlikule hüvitisele juba osutatud või veel osutatavate teenuste eest. Enne reisi algust ilmnenud vääramatu jõu asjaolude korral tasub Klient Reisikorraldajale hüvitisena Reisikorraldaja bürookulud summas 50 eurot iga reisija kohta vastavalt punktis 8.4 sätestatule. Kui vääramatu jõu asjaolu ilmnes pärast reisi algust,  kannavad lepingupooled reisija tagasireisiga seotud lisakulud võrdsetes osades. Muud kulud kannab kumbki pool ise. 

 1. Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui reis ei vasta Kliendi või Kliendi poolt nimetatud reisija subjektiivsele ettekujutusele sihtkohariigist, kultuurist, ilmast, vmt. 

 1. Kui Reisilepingu rikkumine leiab aset teenuse osutamisel kolmanda isiku poolt ning sellise vahetu teenuseosutaja vastutus on piiratud rahvusvaheliste konventsioonide (sealhulgas lennuettevõtjate vastutust piiravate konventsioonide) alusel, on vastava rikkumise puhul piiratud ka Reisikorraldaja vastutus Kliendi ja Kliendi nimetatud reisija ees. 

 1. Reisikorraldaja vastutus Kliendile või Kliendi nimetatud reisijatele põhjustatud kahju eest on piiratud reisitasu kolmekordse suurusega. Käesolevas punktis sätestatud vastutuse piirang ei laiene reisija surma põhjustamisele, reisijale kehavigastuse tekitamisele ega reisija tervise kahjustamisele. 

12. Üldtingimuste kehtivus ja tõlgendused 
 1. Üldtingimused kuuluvad lahutamatult reisikorraldaja ja reisija vahel sõlmitud lepingu juurde. 

 1. Käesolevad Üldtingimused muutuvad pooltele kohustuslikuks peale reisitasu või selle esimese osamakse tasumist ning broneeringu kinnitamist Reisikorraldaja poolt.   

 1. Reisitingimuste tõlgendamisest tulenevad erimeelsused püütakse lahendada läbirääkimiste teel Kliendi ja Reisikorraldaja vahel. Kui kokkulepet ei ole võimalik saavutada, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi õigusaktidega sätestatud korras. 

Reisikorraldaja iExpo OÜ (01.07.2021)

Soovitame Soovitame