Menüü
Teavitused
No notificaitons yet

Tööstusajastust oleme jõudnud teenuste ajastusse. Tallinna Teeninduskool (Teko) on Põhja-Eesti suurim teenindusvaldkonna õpet pakkuv kutsekool. Kui tunned huvi, kuidas luua külalislahkuse äris suuremat väärtust, tule ja leia Tekos sobiv õppevorm. Meil saab õppida viiel suunal: kokandus, hotellindus, toiduainete töötlemine, iluteenindus ja kaubandus. Oleme juhtivaks koostööpartneriks Eesti Peakokkade Ühendusele, Eesti Hotellide ja Restoranide Liidule, Leivaliidule jt tööandjate organisatsioonidele.

Põhikooli lõpetanutele pakume

 • koka,
 • pagar-kondiitri
 • hotellinduse
 • kaubanduse 
 • spaateenindaja

kutsekeskharidusõpet. Õpe kestab kolm aastat ja lõpeb kutseeksamiga.

Gümnaasiumi järgselt saab Tekos õppida kutseõppe esmaõppes

 • kokaks
 • kondiitriks
 • küünetehnikuks
 • spaateenindajaks

Keskharidus ja töökoht kaubandusettevõttes annavad võimaluse tulla õppima esmatasandi juhiks 5. taseme müügikorraldaja erialale, õpe kestab üks aasta.

Põhikooli lõpetanule, kel on soov võimalikult kiiresti töömaailma siirduda, pakume üheaastast kutseõpet abikoka või abipagari erialal. 

Töötukassa toel pakume täiendusõpet koka või pagar-kondiitri erialadel või eriala toetavatel lühikursustel.

Ootame õppima kõiki, kes tunnevad, et nende kutsumuseks on muuta maailm väiksete ampsude kaupa paremaks kohaks. On see siis kokandusinnovatsiooni, külalislahkuse äri, ilumaailma või teeninduskultuuri kvaliteedi tõstmise kaudu. Meil on kaasaegsed koka-, pagari- ja kondiitrilaborid, õppespaa ja -restoran – kõigis neid toimuvad praktilised tunnid. Üldainete jaoks on saja-aastane koolihoone, mis ühendab endas Tallinna Teeninduskooli eelkäijate traditsioonid.

Suvine vastuvõtt Tallinna Teeninduskoolis 2023/2024 õppeaastaks avaneb 2.05.2032

Tallinna Teeninduskoolis saab õppida põhi– ja keskhariduse baasil kutse- ja kutsekeskharidusõppes 2.-5. taseme õppekavadel. Sisseastumisavalduste esitamine toimub www.sais.ee kaudu. Vastuvõtu kontaktid: vastuvott@teeninduskool.ee, telefon 682 6138

Kutse- ja kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil 2023/2024 õppeaastal

Dokumentide vastuvõtt alates 2.05 SAISis, koolis koha peal 12.06-7.07 kell 10-15 kabinetis B122. Vastuvõtuvestlused 10.-14.07, õppima tuleku kinnitamine kuni 20.07.

PÕHIHARIDUSE BAASIL KUTSEKESKHARIDUSÕPE

 • õppeaeg 3 aastat
 • 4. taseme esmaõpe
 • kutsekeskharidus

ERIALAD

 • Hotelliteenindus, 100% eestikeelne õpe või 60% eestikeelne + 40% venekeelne õpe, õppekava
 • Kaubandus, 100% eestikeelne õpe
 • Kokk, 100% eestikeelne õpe ja 60% eestikeelne + 40% venekeelne õpe, õppekava
 • Pagari ja kondiitritoodete tehnoloogia, 100% eestikeelne õpe või 60% eestikeelne + 40% venekeelne õpe, õppekava
 • Spaateenindaja, 100% eestikeelne õpe, õppekava

PÕHIHARIDUSE NÕUDETA KUTSEÕPE

 • õppeaeg 1 aasta
 • 3. taseme esmaõpe
 • kutseharidus

ERIALAD

 • Abikokk, 3. taseme kutseõpe, 100% eestikeelne, 100% venekeelne õpe, õppekava
 • Abipagar, 3. taseme kutseõpe, 100% eestikeelne, 100% venekeelne õpe, õppekava

Põhihariduse baasil sisseastumiseks esitatavad dokumendid

Põhihariduse baasil (põhiharidus on omandatud Eestis) õpingute alustamiseks Tallinna Teeninduskoolis esitatakse vastuvõtukomisjonile järgmised dokumendid:

 • Avaldus, esitatakse SAIS-i kaudu või täidetakse koha peal (vajalik on teada ID-kaardi PIN1).
 • Pass või ID-kaart.
 • Põhiharidust tõendava dokumendi originaal või selle alusel kohapeal kinnitatud koopia ning hinneteleht.
 • Õpilaskandidaadi vanema või eeskostja kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine. Vanem saab anda allkirja ka kohapeal või vastuvõtus väljastatud vormile.
 • Väljavõte kooli tervisekaardist (saab põhikooli lõpetamisel kooli meditsiinitöötaja käest), õpilaskandidaadi tervisliku seisundi kohta väljastatud tõend või selle koopia, kui õpilaskandidaat on alaealine.
 • Dokumendifoto. Juhised ID-kaardil kasutatud foto allalaadimiseks leiad siit.
 • Vene keeles põhikooli lõpetanutel esitada väljaprindina põhikooli lõpueksami eesti keel teise keelena tulemused, väljaprinti on võimalik teha kasutades www.eesti.ee portaali.
 • CV ja/või motivatsioonikiri, kui see on nõutud konkursi tingimustes.

HEA TEADA

 • Kutsekeskhariduse õppekava maht on 180 arvestuspunkti ning see sisaldab võtmepädevuste õpet vähemalt 60 arvestuspunkti mahus. Kutsekeskhariduse omandanud isikutel on õigus jätkata üldharidusõpinguid täiskasvanute gümnaasiumis kuni ühe õppeaasta ulatuses, et valmistuda õpingute jätkamiseks kõrghariduse tasemel.
 • RIIGIEKSAM. Riigikeele eksami peavad sooritama vene õppekeelega põhikoolijärgsed rühmad; teised õpilased võivad sooritada vabatahtlikult riigieksameid üldise korra järgi. Gümnaasiumiga võrdse õppemahu läbimiseks tuleb õppida üks lisa-aasta täiskasvanute gümnaasiumis.
 • KUTSEEKSAM. Kooli lõpetamisel sooritab iga õpilane oma eriala lõpueksami, mille võib sooritada ka tööandjate komisjoni ees riikliku kutseeksamina. Infot saad oma eriala õpetajalt. Selle kohta väljastatakse kutsetunnistus.

Kutseõpe keskhariduse baasil 2023/2024 õppeaastal

Dokumentide vastuvõtt alates 2.05 SAISis, koolis koha peal 12.06-7.07 ja 14.-18.08 kell 10-15 kab B122. Vastuvõtuvestlused 22.-24.08, õppima tuleku kinnitamine kuni 28.08.

KESKHARIDUSE BAASIL KUTSEÕPE 

 • õppeaeg 1-1,5 aastat
 • 4. või 5. taseme esmaõpe
 • kutseharidus

ERIALAD

 • Esmatasandi juht kaubanduses, 5. taseme esmaõpe, töökohapõhine õpe, vajalik töökoht kaubandusettevõttes, 100% eestikeelne õpe, õppekava
 • Kokk, 4. taseme esmaõpe, 100% eestikeelne õpe või 100% venekeelne õpe (õpe lõpeb eestikeelse kutseeksamiga), õppekava
 • Kondiiter, 4. taseme esmaõpe, 100% eestikeelne õpe või 100% venekeelne õpe (õpe lõpeb eestikeelse kutseeksamiga), õppekava
 • Küünetehnik,  4. taseme esmaõpe, 100% eestikeelne õpe, õppekava
 • Spaateenindaja  4. taseme esmaõpe, 100% eestikeelne õpe, õppekava

Keskhariduse baasil sisseastumiseks esitatavad dokumendid

Keskhariduse baasil (keskharidus võib olla omandatud nii Eestis kui välismaal) õpingute alustamiseks Tallinna Teeninduskoolis esitatakse vastuvõtukomisjonile järgmised dokumendid:

 • Avaldus, esitatakse SAIS-i kaudu või täidetakse koha peal (vajalik on teada ID-kaardi PIN1).
 • Pass või ID-kaart.
 • Eesti residentsust mitteomavatel sisseastujatel dokument, milles on märge alalise või kehtiva tähtajalise elamisloa või elamisõiguse kohta, või selle puudumise korral pädeva asutuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tõend tema seadusliku viibimise kohta Eesti Vabariigis. Kool ei väljasta kutseid D-viisa saamiseks.
 • Keskharidust tõendava dokumendi originaal või selle alusel kohapeal kinnitatud koopia ning hinneteleht. Väljapool Eestit välja antud haridust tõendava tunnistuse puhul on vajalik esitada ENIC/NARIC keskuse hinnang.
 • Dokumendifoto. Juhised ID-kaardil kasutatud foto allalaadimiseks leiad siit.
 • Kandidaadil, kes pole lõpetanud eestikeelset gümnaasiumi, on vaja keskkoolijärgsel õppekaval õppima asumiseks esitada eesti keele B2 taseme riigieksami tunnistus (kutseandjate nõue).
 • Motivatsioonikiri, kui see on nõutud konkursi tingimustes.
 • CV, kui see on nõutud konkursi tingimustes.
 • Soovituskiri tööandjalt, kui see on nõutud konkursi tingimustes.
 • Jätkuõppesse astumisel konkursi tingimustes nõutud kutsetaseme tunnistus või vastavate kompetentside olemasolu tõendav eneseanalüüs. Kehtiva kutsetunnistuse saab alla laadida Kutseregistrist.

HEA TEADA

 • KUTSEEKSAM. Kooli lõpetamisel sooritab iga õpilane oma eriala lõpueksami, mille võib sooritada ka tööandjate komisjoni ees riikliku kutseeksamina. Infot saad oma
  eriala õpetajalt. Selle kohta väljastatakse kutsetunnistus.

Avalduse esitamine SAIS-is

 • Sisseastumise infosüsteem SAIS on e-teenus, mille abil saavad Eesti kodanikud kooli esitada sisseastumisavalduse elektroonselt interneti teel (www.sais.ee).
 • SAIS-is avalduse esitamiseks on vaja ID-kaarti ning PIN1-koodi või Mobiil-ID ja selle PIN1-koodi.
 • Kandidaat võib esitada avalduse kahele erialale.
 • SAIS-is on soovitav lisada kooli lõpudokumentide koopiad ja muud lisatavad dokumendid pdf-failina.
 • SAIS-is avaldust esitades veendu, et oled oma avalduse esitanud (vajutades avalduse täitmise lõpus nuppu “Esita”). Kui avaldusel on staatus “esitamata”, siis kool seda arvesse ei võta ega menetle.
 • Kool lükkab nädala jooksul tagasi avaldused, millel on puudulik info eelneva haridustaseme ja õppetulemuste kohta või on mõni nõutud dokument esitamata (avaldusele lisamata).
 • Vastuvõtuperioodi vältel soovitame kontrollida SAIS-is aeg-ajalt oma avalduse olekuid ning teateid, mida kool saadab. SAIS-st suunatakse teated ka avaldusele sisestatud e-posti aadressile, kuid kool ei saa tagada, et kandidaat teated kätte saab: e-posti aadress võib olla sisestatud valesti või kirjad võivad sattuda rämpspostkasti ja jääda märkamata.

Avalduste esitamine kohapeal

Kui puudub võimalus esitada avaldust elektroonselt, siis avalduste vastuvõtt kohapeal toimub vastavalt aprillis avalikustatavale infole. Kaasa võtta ID kaart või Mobiil-ID koos paroolidega, et saaksid kohapeal SAIS-i sisse logida ja avalduse täita elektrooniliselt. Kui ID-kaart on kehtiv, kuid PIN-koodid on kadunud, siis soovitame pöörduda Politsei- ja Piirivalveameti teenindusse, kus väljastatakse uued PIN-koodid.

Vestluste testide tulemused ja õppima tuleku kinnitamine

Vastuvõtutulemused avaldatakse pärast vestlust SAIS-is kuni kolme tööpäeva jooksul. Õppima asumise kinnitamine toimub SAIS-is. Vastuvõetuks märgitud õpilane peab kinnitama õppimatuleku või õppekohast loobumise vastuvõtutingimustes märgitud kuupäevaks.

Teade vastuvõtuotsusest saadetakse kandidaadi poolt SAIS-is märgitud e-posti aadressile, kuid kool ei saa garanteerida teate kättesaamist. Palun veendu, et e-posti aadress oleks sinu avaldusel sisestatud õigesti ning samuti, et SAIS-i teated pole sattunud rämpsposti hulka.

 • Juhul, kui oled vastu võetud (sinu avaldus on saanud staatuse “vastuvõetav”) ning oled otsustanud Tallinna Teeninduskooli õppima asuda, pead oma õppimatuleku tähtaegselt kinnitama kas SAIS-is või e-kirja teel (vastuvott@teeninduskool.ee). Õppima tuleku kinnitamise tähtaeg on kirjas SAIS-is ja vastuvõtuotsuse teates. Pärast õppima tuleku kinnitamist saab avaldus SAIS-is staatuse “Tuleb õppima”. Kui sa õppima tulekut õigeks ajaks ei kinnita, määrab süsteem avalduse automaatselt staatusesse “Määratud õppekohast loobunuks”.
 • Õppimatulekut saad kinnitada ühele kooli õppekavale.
 • Ära jäta avalduse esitamist SAIS-is viimasele hetkele.
 • Kui avaldusega seotud toimingutega tekib küsimusi, võta ühendust e-posti aadressil vastuvott@teeninduskool.ee
 • Isikutel, kellel puudub Eesti isikukood ning kes on kinnitanud oma õppima tuleku Tallinna Teeninduskooli, tuleb luua elektroonne identiteet õpihaldussüsteemi Tahvel kasutamiseks. Selleks on vaja luua Smart-ID konto Eestis tegutsevas pangas, rakenduvad pankade teenustasud.

Head kandideerimist!

VAHENDITEST

Meie koolis on igal koka, pagari, kondiitri, hotelli, ilu- ja toitlustusteeninduse eriala õpilasel isiklikud vormiriided, töövahendid ja tööks sobivad jalanõud. Neid ei ole vaja eelnevalt soetada – koolis toimub septembri alguses laat vajalike vahendite ja rõivaste ostuks. Õpetajad nõustavad ja aitavad valikute tegemisel, kuid palume arvestada, et vastavalt erialale on väljaminekud umbes järgmised:

eriala kulu vahenditele ja töörõivastele/-jalatsitele
Hotelliteenindajad 100 €
Kokad 150 €
Kosmeetikud 50 €
Küünetehnikud 400 €
Pagarid ja kondiitrid 150 €
Spaateenindajad 200 €
Toitlustusteenindajad 200 €

LISAINFO

Anu Uusmaa, infojuht
vastuvott@teeninduskool.ee
telefon 682 6138

Tallinna Teeninduskooli õpilaste vastuvõtu korda reguleerib Õpilase kutseõppeasutusse vastuvõtu kord

13. aprilli infoloengud

10:00 - 10:30
Infoloeng "Vastuvõtt Tallinna Teeninduskooli 2023/2024 õppeaastaks"
Kestus: 30 min

Infoloengus saad teada Tallinna Teeninduskooli õppimisvõimalustest ja sisseastumistingimustest.

Anu Uusmaa

Infojuht, Tallinna Teeninduskool

Evelyn-Tiare Kaljurand

 Turundusspetsialist, Tallinna Teeninduskool

Me vastame teile meeleldi

Valige üks ülalolevatest suhtluskanalitest

külastust viimase tunni jooksul