/

Tööstused: ressursitõhususe täisteenus

MTÜ Eesti Energiasäästu Assotsiatsiooni (EESA) ressursitõhususe täisteenus:

 • Ressursikasutuse kaardistus
 • Ressursitõhususe analüüs ehk ressursiaudit

Eesmärgid:

 • säästa ressursse
 • hoida kokku ettevõtte kulutusi
 • leida arendustegevuste jaoks sobivaid Euroopa Liidu toetusi.

TASUTA esmane konsultatsioon!

Loe edasi...

15681

0

SHARE

EESA Ressursitõhususe täisteenus tööstustele

EESA Ressursitõhususe täisteenus tööstustele

Käesolevaga anname ülevaate MTÜ Eesti Energiasäästu Assotsiatsiooni (EESA) ressursitõhususe täisteenusest. Auditeerimisprotsess on jagatud etappideks, et ettevõtjal oleks kergem iga etapi juures otsustada, kuidas edasi liikuda.

Terviklik auditeerimisprotsess koosneb ressursikasutuse kaardistusest ning ressursitõhususe analüüsist ehk ressursiauditist. Analüüsi tulemuste põhjal koostatakse ettepanekud ressursitõhususe arengukavale. Olulise osana täisteenuses on tootmise tehno- ja energiasüsteemide monitoorimisplatvorm, millega mõõdistatakse ressursi- ja energiakulu hetkeolukord ning toimub hilisem süsteemide pidev seire. Monitoorimissüsteem võimaldab arengukavas elluviidud tegevuste tulemusi kontrollida ning mõõta.

Kaardistuse protsess

Kaardistus viiakse läbi EESA meeskonna poolt ja hõlmab reeglina ühte vaatluspäeva ettevõttes, edasist analüüsi ning ettevõtte juhtkonnale esitatavat aruannet. Kaardistuse maksumus sõltub ettevõtte suurusest ja keerukusest. Ressursitõhususe kaardistuse aruanne esitatakse orienteeruvalt 4 nädala jooksul, alates kaardistuse vaatluspäeva läbiviimisest, eeldusel, et kõik vajalikud tarbimise ja muud andmed on kättesaadavad.

Kaardistuse etapid:

 1. Ettevalmistus ja planeerimine
  • Olemasolevate andmete kogumine ja hindamine
  • Kliendi poolt täidetakse ettevalmistatud indikaatorite põhine küsimustik
  • Vaatluspäeva ja intervjuude planeerimine
 2. Vaatluspäev
  • Ringkäik objektil – tootmise optimeerimise spetsialistiga, energiatõhususspetsialistiga, energiaaudiitoriga
  • Intervjuud ettevõtte juhtkonnaga – tegevjuht, tootmisjuht, personalijuht, haldusjuht, tehnikajuht, IT-juht
 3. Tulemuste töötlemine, hindamine ning analüüs
  • Teostatakse analüüs
  • Koostatakse ressursikasutuse aruanne
  • Koostatakse ettepanekud jätkutegevusteks
 4. Kaardistuse tulemuste läbikäimine ettevõtte juhtkonnaga ja jätkutegevuste üle otsustamine

Ressursitõhususe kaardistuse tulemusel saab teada:

 • Milline on ettevõtte ressursikasutuse hetkeolukord ja põhilised säästupotentsiaalid ning kulukohad
 • Millised on põhjaliku ressursiauditi teemad, ulatus ja maht
 • Milline võiks olla edasine tegevuskava ressursiauditi läbiviimisel
 • Millistele riiklikele toetusmeetmetele tuvastatud arendustegevused kvalifitseeruvad

Juhul, kui ettevõte jätkab põhjalikuma ressursiauditiga, rakendub ressursiauditi põhimaksumuse hinnale samas suuruses soodustus.

MTÜ Eesti Energiasäästu Assotsiatsiooni pakkumine

Teenuse nimetus Hind

Ressursikasutuse kaardistus Sõltub ettevõtte suurusest ja keerukusest

Ressursitõhususe analüüs ehk ressursiaudit

EESA ressursitõhususe täisteenuse II etapp koosneb kogu tootmiskompleksi hõlmavast terviklikust ressursikasutuse analüüsist, kaardistuses välja pakutud arendusettepanekute tasuvuse uurimisest ning ressursitõhususe arengukava koostamisest.

Arendusmeeskonda on kaasatud oma valdkondade tunnustatud tippspetsialistid, mh:

 • Matti Lilleväli – protsesside optimeerimine, pidev parandus ja keskkond
 • Asko Talu – kvaliteet ja personal
 • Aivar Haller – kvaliteet ja personal
 • Neeme Kärbo – kvaliteedi- ja energiajuhtimissüsteemid
 • Aivar Kaljula – energiasääst
 • Kaspar Pae – energiatõhusus, keskkond, IT, analüütika

Ressursitõhususe analüüsi protsessi kestvus on 2-6 kuud sõltuvalt analüüsi keerukusest ja mahust. Ressursiauditi maksumus sõltub kaardistuse järel kokkulepitud arendusettepanekute mahust. All on esitatud ülevaatlik joonis ressursitõhususe analüüsi protsessist.

Ressursiauditi läbiviimise järel on võimalik:

 • Viia ellu suurimat säästu pakkuvad arendusettepanekud
 • Taotleda arendusettepanekute läbiviimiseks Euroopa Liidu toetusi
 • Läbi tervikliku seiresüsteemi omada pidev ülevaade suurimatest energia- ja ressursikulu kohtadest
 • Ja seeläbi tagada kestvalt parim ressursitõhusus ka muutuvas keskkonnas

MTÜ Eesti Energiasäästu Assotsiatsiooni pakkumine

Teenuse nimetus Hind

Ressursitõhususe analüüs Vastavalt kaardistuse tulemustele

Similar Stands

Look more Expo Halls

RECOMMEND

Our client service is more than happy to answer Your questions!

To contact us choose one of the icons from above.